Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse LH Slottsälven 2020

Styrelsemöten/boendemöten
Den på årsmötet valda styrelsen bestod av Barbro Svensson ordförande, Roger
Hultgren vice ordförande, Franck Olofsson kassör, Emma Svensson sekreterare,
samt Carina Larsson och Josefin Cederwall ledarmöter.

Henrik Ohlin valdes också in i styrelsen. Efter årsmötet visade det sig att han
inte bor inom Slottsälven och kan därfor inte ingå i styrelsen.

LH Slottsälven har administrerat och förmedlat verksamhetsmedel till
gårdsforeningarna inom vårt område.

Under verksamhetsåret har vi haft ett årsmöte. På grund av Corona-pandemin
genomfördes inte bo- och medlemsrnötet. Styrelsen har haft 8 styrelsemöten.

Aktiviteter
Den 30 januari visade vi filmen Push på Dalheimers hus tillsammans med
Västra Hyresgästforeningen. Det blev en lyckad aktivitet, ca 50 personer deltog
och efter filmen blev det intressanta diskussioner.

Alla övriga planerade aktiviteter utgick och under större delen av året användes
inte lokalen Slottsälven for utlåning.

Under året har en ny gårdsforening bildats, Prästkragen. Kvarteret Gullkragen
delades upp i två och blev Stora och Lilla Gullkragen.

Barbro Svensson, ordförande