Starta gårdsförening


Vill ni starta och driva en gårdsförening?

Det är enkelt och Slottsälven hjälper gärna till!


Allt som krävs är:  

1 person som är gårdsansvarig
1 person som ansvarar för ekonomin (kassör) 

 Gårdsföreningen skall utlysa minst 2 möten per år – vårmöte och höstmöte – genom affischering på gården. Där skall beslut tas om vad ni skall använda era pengar till och vad ni vill göra.

  En aktiv gårdsförening som tillhör Slottsälven, kan få medel upp till  15.000 kr per år (delat på två gånger – vår resp. höst). 

  Vi rekommenderar att kassören öppnar ett sidokonto som döps Hyresgästföreningen för större tydlighet om något oförutsett  skulle inträffa. 

  Första beloppet utbetalas på våren, vid uppvisande av vårmötesprotokoll och redovisning av tidigare erhållna medel, det andra och följande utbetalas på hösten efter redovisning med kvitton på gårdsföreningens inköp. 

  Gården får ha en buffert på max 9000 kr för att få nya medel, om inte speciella skäl föreligger. 

  I vårmötesprotokollet skall ingå vad kvarteret/gårdsföreningen skall köpa in/använda pengarna till under året. Protokollet skall vara signerat av kassör samt gårdsansvarig, glöm ej att notera vilka boende som deltagit på mötet.

  Gården ska föra en enklare kassabok eller liknade där boende kan se vad pengarna har använts till. 

  Gården ska upprätta en inventarielista när inköp görs till gården. 

  Om gårdsföreningen skulle upphöra ska resterande gårdsmedel återbetalas till Slottsälven. 


Slottsälven tar hand om all administration, budget och bokslut. Ja, allt som är jobbigt och tungt i en lokal hyresgästförening (LH).

Vi kallar även till kvartersmöten där alla gårdsföreningar får möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, komma med önskemål och synpunkter.


Gårdsansvariga/kassörer på gårdarna kommer få besked när vi vet hur och när utbetalningen av gårdsmedel ska ske i fortsättningen.      
     

För utbetalning av gårdsmedel kontakta vår ordförande Barbro Svensson


Väl mött!